Laddar

Vänligen vänta

Något gick fel
Ett fel har uppstått

Kontakta oss på 08-15 51 53 eller info@skimsafe.se för vidare assistans


Försök igen

Vänta...

Skydda dig / Näthat / Vad är en kränkning och hur kan den stoppas på internet?

6 minutes

Vad är en kränkning och hur kan den stoppas på internet?

Att bli kränkt innebär att utsättas för nedsättande ord eller handlingar. Det kan också innebära att göra ingrepp i en annan persons rättigheter eller frihet. Andra ord för att beskriva begreppet är förödmjukelse, eller skymfning. Vidare har ”att kränka” i själva verket samma innebörd som ”att såra”. Om du som utsätts för en kränkning gör en anmälan kan du erhålla något som kallas för kränkningsersättning. Denna ersättning är i sin tur en del av skadeståndsrätten. Dessvärre är kränkningar som sker på till exempel sociala medier svåra att utreda. I själva verket läggs hela 96 % av anmälningarna som rör kränkningar eller näthat på internet ner av polisen. Vad beror detta på? Och hur kan vi begränsa den utsatthet som framförallt många barn och unga känner på sociala medier?

Vad är en kränkning och hur kan den stoppas på internet?

Näthat och kränkningar online är ett allvarligt problem

Precis som när vi kränker någon med rösten som redskap, kan en elak kommentar eller kränkande bild online såra andra. En kränkning på internet är därför lika allvarlig som vilken kränkning som helst. Denna typ av utsatthet är ett växande problem som har uppstått i samband med att allt fler kommunicerar och umgås online. Detta betyder inte att allt som händer på till exempel Facebook, Instagram, Snapchat eller TikTok är dåligt. Men faktum är att personer utsätts för kränkande publiceringar på dessa plattformar dagligen. Inläggen kan i sin tur antingen läggas upp i öppna forum, eller skickas direkt i privata meddelanden.

Näthat påverkar unga personers psykiska hälsa negativt

Näthat och nätmobbning påverkar framförallt ungas psykiska hälsa negativt. Precis som i andra miljöer kan utsattheten på internet därmed få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Det är nämligen vanligt att personer som utsätts för mobbning bär med sig dessa upplevelser genom hela livet. Och vi vet att mobbning ökar risken för att drabbas av depressioner och andra psykiska sjukdomar. Därför måste vi ta ansvar och skydda våra barn och unga från kränkningar, hot och utfrysning på internet. Organisationer som Friends och BRIS har visserligen uppmärksammat de problem som kan uppstå med det ökade användandet av sociala medier. Men för att minska riskerna för psykisk ohälsa på grund av kränkningar online, behövs fler aktiva aktörer i samhället.

På internet kan kränkningarna spridas och bli mer omfattande

Den traditionella mobbningen som sker i klassrummet, på skolgården eller under fritidsaktiviteten består av ungefär samma komponenter som när den sker online. En viktig skillnad är dock att en kränkande kommentar som publiceras på internet riskerar att spridas vidare. På så sätt kan näthatet öka i omfattning och göra ännu större skada för den drabbade. I fysiska miljöer är det dessutom större chans att vuxna som kan ta itu med problemen upptäcker vad som pågår. Detta innebär större möjligheter att agera med åtgärder för att hjälpa den som är utsatt. I stängda forum och grupper på sociala medier är det å andra sidan svårare att upptäcka vad som händer. Därför är det viktigt att vi närmar oss de ungas uppkopplade liv och tar del av deras upplevelser online.

På internet kan vi såra andra utan att vi märker det

En viktig faktor är alltså att få barn och unga att öppna sig och berätta om sina sociala umgängen på internet. Detta gäller dels dem som drabbas av kränkningar och näthat, men också personer som utsätter andra för mobbning. Ofta kan problemen nämligen uppstå på grund av oförståelse om hur mycket ens agerande faktiskt sårar andra. Detta gör sig särskilt gällande på internet eftersom vi inte ser hur andra personer reagerar på sådant vi publicerar.

Därför måste vi närma oss barnens verklighet

Regelbundna kränkningar på sociala medier som till exempel Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat kan i slutändan leda till att personer lever i konstant utsatthet. Med tiden kan det dessutom bli svårare för den drabbade att våga berätta om vad det är som pågår. Detta kan till viss del bero på känslor som till exempel skam, eller rädsla för att bli ännu mer utsatt. En annan orsak till att många väljer att inte berätta om sin situation kan vara vuxnas oförståelse samt ovilja att ta del av den verklighet som råder på sociala medier. Detta kan ha sitt ursprung i att vi inte tar det digitala umgänget på allvar, eller rentav förminskar barnens behov av att delta i det sociala livet som sker vid uppkopplade enheter. Därför är det ännu viktigare att som förälder eller närstående faktiskt bemöta barnens tillvaro med intresse.

Så gör vi tillvaron tryggare – utan regler och förbud

Debatterna om huruvida sociala medier är skadliga eller inte handlar ofta om bristen på fysisk aktivitet och för mycket skärmtid. Dock visar studier att förbud och regler mot själva användandet av dessa plattformar inte alltid är rätt lösning för att skydda barnen mot de risker som finns. Enligt Elza Dunkels som är ledande forskare på just näthat och kränkningar online, är sociala medier i själva verket positivt för de allra flesta unga. Här finns utrymme att hitta både sammanhang och gemenskap med personer som delar liknande intressen. Däremot går det inte att sticka under stolen med att kränkningar och nätmobbning förekommer, och att det kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Istället understryker Elza Dunkels vikten av ökad förståelse för den verklighet som barnen lever i. Genom samtal och vägledning kan vi skapa bättre förutsättningar för att förhindra spridning av kränkningar och hat online.

Viktigt att kränkande innehåll tas bort så fort som möjligt

Med tanke på den konstanta tillgången till digitala enheter och sociala medier kan näthat och kränkningar vara ständigt närvarande för den som drabbas. Lägg där till risken för att det kränkande materialet sprids över plattformarna och blir mer omfattande. Dessa aspekter gör det svårare att få kontroll på situation och sätta stopp för näthatet. Dessutom försvåras hanteringen av dessa ärenden hos polisen, där tillräckliga bevis för vem som ligger bakom brottet, ofta saknas. Detta är en av anledningarna till att bara 4 % av anmälningarna som rör näthat och kränkningar online ens utreds. Därför behövs andra verktyg för att stoppa och ta bort kränkande publiceringar från nätet så snabbt som möjligt.

SkimSafe hjälper personer som utsätts för kränkningar online

Om du eller någon i din närhet utsätts för näthat, nätmobbning eller kränkningar på sociala medier, hjälper SkimSafe till med att ta bort innehållet så fort som möjligt. På så sätt kan vi förhindra att publiceringarna sprids vidare och begränsa omfattningen av utsattheten för den drabbade. Detta gör vi bland annat genom att skicka kravbrev till de personer som ligger bakom publiceringarna. I breven kräver SkimSafe att inläggen tas bort för att personen i fråga inte ska bli stämd i domstol. Dessutom hjälper vi dig genom att kontakta de plattformar där innehållet finns publicerat. Vi bistår även med juridiskt stöd vid eventuella rättsliga påföljder.